Joan edukira

  Gorako Errekurtsoa

   

  NOLAKO EGINTZEN AURKA AURKEZTEN DA

  Administrazio-bidea bukatzen ez duten egintzen aurka, baita izapide-egintzen aurka ere, baldin eta azken hauek, zuzenean zein zeharka, gaiaren mamiaz erabakitzen badute edo prozedura aurrera egin ezinik uzten badute.
   

  ZEIN ORGANOREN AURREAN AURKEZTEN DA

  Egintza eman duen organoa edo honen goragoko mailakoaren aurrean.
   

  ERREKURTSOA AURKEZTEKO EPEA
  • Hilabeteko epea, errekurritutako egintza adierazia denean.
  • Errekurritutako egintza adierazia ez denean: edozein momentua jakinarazpenerako epeak amaitzen diren hurrengo egunetik hasita
  EBAZPENA

  Epea: 3 hilabete.

  Epea ebazpena jakinarazi gabe amaitzen bada: ezetsi egiten da.

  Errekurritutako egintza adierazia ez bada: ezetsi egiten da.

  Horren ostean, honako errekurtso hauek jar daitezke:

  - Administrazioarekiko auzien jurisdikziokoa.

  - Salbuespenez, berrikusteko errekurtso berezia.


   

  ERREKURTSO EREDUA

    Nori: ........................................ (1),

  ..............................................

  GORAKO ERREKURTSOA

  ERREKURTSO-EGILEAREN DATUAK

  Izen-abizenak: ...........................................................................................

  Nortasun agiria: ..........................................................................................

  Helbidea: ...................................................................................................

  Telefonoa: .................................................................................................

  Jakinarazpena jasotzeko helbidea: ............................................................  (2)

  AURKATUTAKO EBAZPENA

  Bere garaian ebazpen honen berri izan nuen:

  Ebazpenaren ezaugarriak

  Noizkoa: .........................................

  Organo erabakitzailea: ..........................................................................................................

  Erabakitakoa:.......................................................................................................................

  Espediente-zenbakia (hala badagokio): .......................................

  Baditut alegazioak ebazpen horren aurka jotzeko, hain zuzen ere ondoren adierazten ditudanak.

  ALEGAZIOAK

  Lehena.- .......................................................................................................................

  .......................................................................................................................

  .......................................................................................................................

  Bigarrena.-.......................................................................................................................

  .......................................................................................................................

  .......................................................................................................................

  Hirugarrena.-

  .......................................................................................................................

  .......................................................................................................................

  .......................................................................................................................

  ESKARIA

  Horrenbestez, 39/15 Legearen arabera (121. eta 122 artikuluak), gorako errekurtso hau aurkezten dut ebazpenaren aurka, agiri honetan adierazitakoa
  onartzeko, eta, horren ondorioz, aurkatutako ebazpena deuseztatzeko/era honetara aldatzeko:

  .......................................................................................................................

  .......................................................................................................................

  .......................................................................................................................

  .............................., ................(e)ko .........................aren ..........(a)

     Izenpea

  Izen-abizenak

   

  Zehaztapenak:  (1) Errekurtsoa zein administrazio-organori zuzentzen zaion.

  (2) Helbidea (jakinarazpenak egiteko): ez du zertan izan behar  ohiko etxebizitza.