Joan edukira

  Urak

  2000/60/EE Zuzentaraua, Europar Parlamentuaren eta Kontseiluarena, urriaren 23koa, Uraren politikaren arloan jarduteko europar esparrua ezartzen duena. Testu kontsolidatua

  2455/2001/EE Erabakia, Europako Parlamentu eta Kontseiluarena, 2001eko azaroaren 20koa, uren politikaren arloan lehentasuna duten gaien zerrenda onartzen duena eta 2000/60/EE Zuzentaraua aldatzen duena.

  1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzen duena. Testu kontsolidatua

  849/1986 Errege Dekretua, apirilaren 11koa, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua onartzen duena, eta abuztuaren 2ko 29/1925 Uraren Legearen titulu hauek garatzen dituena: atarikoa, I IV, V, VI eta VII tituluak Testu kontsolidatua

  ARM/1312/2009 Agindua, maiatzaren 20koa, jabari publikoko uretan dauden aprobetxamenduak erabiltzen dituzten ur bolumen kontrol eraginkor bat egiteko sistemak erregulatzen dituena. 

  1/2006 LEGEA, ekainaren 23koa, Urarena. Testu kontsolidatua (leiho berri batean irekitzen da)

  449/2013 Dekretua, azaroaren 19ko EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren aldaketa behin betiko onartzen duena. Akats zuzenketa

  455/1999 Dekretua, abenduaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Isurialde mediterraneoa) behin betiko onesten duena.

  ALDAKETAK

  415/1998 Dekretua, abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Isurialde kantauriarra) behin betiko onesten duena. 

  ALDAKETAK

  AGINDUA, 2017ko apirilaren 24koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, EAEko Barne Arroetan jabari publiko hidraulikoko ur-aprobetxamenduetatik ateratako ur-bolumenak kontrolatzeko sistemak arautzen dituena.

  10/2021 LEGEA, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioarena Akats zuzenketa (leiho berri batean irekitzen da)

  229/2021 DEKRETUA, azaroaren 2koa Uraren Kanonaren Erregelamendua onartzen duena.

  Azken aldaketako data: