Joan edukira

  Isurketak eta ur masen egoera

  2009/90/EE Zuzentaraua, Batzordearena, 2009ko uztailaren 31koa, uraren analisi kimikoaren eta egoeraren jarraipenaren zehaztapen teknikoak ezartzen dituena, Europako Parlamentu eta Kontseiluaren 200/60/EE Zuzentarauak ezarritakoari jarraiki. Testua

  2008/105/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, abenduaren 16koa, ur-politiken arloan ingurumenaren kalitateari buruzko arauak ezartzeari buruzkoa. Testua

  2008/1/EE Zuzentaraua, 2008ko urtarrilaren 15ekoa, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzkoa. Testu kontsolidatua

  2006/118/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2006ko abenduaren 12koa, lurpeko urak kutsaduratik eta hondamenetik babesteko. Testu kontsolidatua

  2006/11/EE Zuzentaraua, Europako parlamentuarena eta kontseiluarena 2006ko otsailaren 15ekoa, Erkidegoaren ingurune urtarrean isuritako substantzia arriskutsu jakin batzuek eragindako kutsadurari buruzkoa Testua

  91/271/EEE Zuzentaraua, Kontseiluarena, maiatzaren 21ekoa, hiriko hondakin uren tratamenduari buruzkoa. Testua

  2455/2001/CE Erabakia, Europako Parlamentu eta Kontseiluarena, 2001eko azaroaren 20koa, uren politikaren arloan lehentasuna duten gaien zerrenda onartzen duena eta 2000/60/EB Zuzentaraua aldatzen duena. Testua

  1/2016 Legegintzako Errege Dekretua, abenduaren 16koa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bategina onartzen duena Testu kontsolidatua

  817/2015 Errege Dekretua, irailaren 11koa, azaleko uren egoerari jarraipena eta ebaluazioa egiteko irizpideak eta ingurumen-kalitateko arauak ezartzen dituena.

  815/2013 Errege Dekretua, Urriaren 18koa, industriako isurpenen Erregelamendua onartu eta kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzen duena

  1514/2009 Errege Dekretua, urriaren 2koa, lurpeko urak kutsaduraren eta narriaduraren aurka babesteko arauak finkatzen dituena.

  1620/2007 Errege Dekretua, abenduaren 7koa, araztutako urak berrerabiltzeko araubide juridikoa ezartzen duena.

  508/2007 Errege Dekretua, Apirilaren 20koa, E-PRTR Erregelamenduko eta ingurumen-baimen bateratuetako igorpenei buruz eman beharreko informazioa arautzen duena.

  509/1996 Errege Dekretua, martxoaren 15ekoa, hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikatu beharreko arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Dekretua garatzekoa.

  11/1995 Errege Dekretua, abenduaren 28koa, hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikatu beharreko arauak ezartzen dituena.

  258/1989 Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa, lurretik substantzia arriskutsuak isurtzeko araudi orokorra ezartzen duena.

  AAA/2056/2014 Agindua, urriaren 27koa, isurketa-baimenerako eta -adierazpenerako eskabide-eredu ofizialak onartzen dituena.

  MMA/985/2006 Agindua, martxoaren 23koa, administrazio hidraulikoaren erakunde laguntzaile direnen araubide juridikoa garatzen duena uraren kontrol eta zaintzan eta jabari publiko hidraulikora doazen isurketen kudeaketan. Hutsen zuzenketa

  Agindua, 1993ko uztailaren 13koa, lehorretik itsarorako isuri-bideak proiektatzeko instrukzioa onartzeko dena. Hutsen zuzenketa

  459/2013 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzkoa. Hutsen zuzenketa

  196/1997 Dekretua, abuztuaren 29koa, itsas-lehorreko herri erabilerazko babes-zorpeko aldean erabilpenetarako eta lehorretik itsasorako isurketak egiteko baimenak emateko jardunbidea ezartzeko dena. Testu kontsolidatua