Joan edukira

  Tramiteak eta eskabideak

   Orrialde honetan URAn egin daitezkeen tramiteen inguruko informazioa eta beharrezkoak diren inprimakiak aurkituko dituzu. Ezer baino lehen kontuan izan hurrengo hauek

  1. Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea.
  2. Urriaren 1eko 39/2015 Legeak administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

  URAk hainbat izapidetze orokor ditu, arazo zehatz bati bakarri eragiten ez diotenak.  

  Prozedura

     Aurrez aurreko tramitazioa  

  Tramitazio elektronikoa

  Informazio publikorako sarbidea (leiho berri batean irekitzen da)

  Interesduntzat hartzeko eskaera

  Jakinarazpen eta komunikaziorako
  datuak aldatzea

  Zehapenak

  Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea. 

  Prozedura

   Informazio orria

     Aurrez aurreko tramitazioa   

  Tramitazio elektronikoa 

  Aprobetxamenduei buruzko kontsultak eta txostenak

  Aprobetxamenduei buruzko salaketak

  Erantzukizunpeko adierazpena presa txikiak eta harguneak mantentzeko eta konpontzeko jarduketak egiteko

  Aprobetxamendu pribatiboa

  Aldi batean azaleko-ura hartzeko baimena

  Emakida-eskaera (leiho berri batean irekitzen da)   
  Emakida-ezaugarrien aldatze-eskaera (leiho berri batean irekitzen da)

  Titulartasuna aldatzeko eskaera (leiho berri batean irekitzen da)
   

   
  Emakidaren iraungitze-eskaera

  Lurpeko uren ikerketa

  Ireki lurpeko uren ikerketaren formulario elektronikoa

  Aprobetxamenduen jarraipena

   

  Prozedura

   Informazio orria

     Aurrez aurreko tramitazioa   

  Tramitazio elektronikoa

  Hasierako adierazpena (leiho berri batean irekitzen da)

  Hasierako adierazpena. Modelo F.A-0008 Eredua. Aprobetxamenduak

  • Hasierako adierazpena. Modelo F.A-0008 I Eranskina. Aprobetxamenduak

  Hasierako adierazpenaF.A-0009 Eredua. Erakunde hornitzaileak

  • Hasierako adierazpenaF.A-0009 I. Eranskina.  Erakunde hornitzaileak
  Salbuespenak eta hobariak (leiho berri batean irekitzen da)

  F.A-0010 Eredua- Salbuespen eta hobarien eskaria

  • F.A-0010 I. Eranskina - Salbuespen eta hobarien eskaria 

  F.A-0011 Eredua-Zenbatespen objektiboa (leiho berri batean irekitzen da)

  Autolikidazioa (leiho berri batean irekitzen da)

  Autolikidazioa. F.A-0012 Eredua. Ur aprobetxamenduak

  • Autolikidazioa F.A-0012. I. Eranskina. Ur aprobetxamenduak
  • Autolikidazioa F.A-0012. II. Eranskina. Ur aprobetxamenduak

  Autolikidazioa F.A-0013 Eredua Erakunde hornitzaileak

  • Autolikidazioa F.A-0013. I Eranskina. Erakunde hornitzaileak
  • Autolikidazioa F.A-0013. II. Eranskina. Erakunde hornitzaileak
  Hornitutako bolumenen informazio-eredua

  F.A-0014 Eredua.Hornitutako bolumenen informazio-eredua. 

   F.A-0014 I. Eranskina. Hornitutako bolumenen informazio-eredua.

  F.A-0015 Eredua-Emandako hobari edo salbuespen baten indarraldia berritzeko erantzukizunpeko adierazpena (leiho berri batean irekitzen da)

  Nekazaritzako eta abeltzaintzako sareko uraren %90eko konpentsazioa (leiho berri batean irekitzen da)

  Egiturazko antolamenduari buruzko txosten urbanistikoak:

  Uraren Euskal Agentziak honako nahitaezko txosten zein txosten lotesle hauek egin behar ditu egiturazko hirigintza-antolamenduari dagokionez: 

  1. Egiturazko hirigintza-antolamenduko tresnei dagokienez loteslea den txostena egin (LPP, LPS, HAPO, Arau Subsidiarioak eta dagozkien aldaketak), hasierako onarpena baino lehen, Uren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 7. artikuluaren I letrari jarraiki. 
  2. Hirigintza-antolamenduko tresnei dagokienez loteslea den txostena egin (LPP, LPS, HAPO, Arau Subsidiarioak eta dagozkien aldaketak), hasierako onarpenaren ondoren, Uren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 7. artikuluaren k letrari jarraiki. 
  3. Horrekin batera, EAEko lurraldeko erkidego arteko arroetan, Uraren Euskal Agentziak egiturazko hirigintza-antolamenduko tresnei txostenaren proposamena egiten die, Kantauriko eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoekin sinatutako hitzarmena betez.

  Prozedura

  Tramitazio elektronikoa 

  Egiturazko antolamenduari buruzko txosten urbanistikoak

  Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea

  Planifikazio-xehatuari txosten urbanistikoak

  Uraren Euskal Agentziak honako nahitaezko txosten zein txosten lotesle hauek egin behar ditu planifikazio xehatuari dagokionez

  • Erkidego osoan planifikazio xehatuari buruzko txostena egin (Plan berezia, Plan partziala, xehetasun azterketa), hasierako onarpena baino lehen eta ondoren, ekainaren 23ko 1/2006 Uren Legearen 7.l eta 7.k artikuluek ezarritakoari jarraiki.
  • Horrekin batera, Euskadiko erkidegoarteko arroetan, eta Kantauriko eta Ebroko Konfederazioekin sinatutako hitzarmenaren harira, Uraren Euskal Agentziak planifikazio xehatuaren txosten proposamena egiten du Uren Legeari buruzko testu bategina onartzen duen 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren 25.4 artikuluak ezarritakoari jarraiki.

  Prozedura

  Tramitazio elektronikoa 

  Planifikazio-xehatuari txosten urbanistikoak

  Lurzoru urbanizaezineko plan berezien txosten urbanistikoak

  Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea

  Uraren Euskal Agentziak hurrengo txosten motak egiten ditu:

  1. Nahitaezko txostenak ingurumen-organoari edo organo substantiboei ematea, planak eta programena zein proiektuena, ingurumen-ebaluazioa izapidetzeko esparruan.
  2. Administrazioek, aholkularitzek eta partikularrek egindako informazio-eskaerei erantzuteko txostenak egitea, batez ere ingurumenarekin, ingurune hidrikoarekin, Hidrologia-plangintzako babesguneekin eta abarrekin zerikusia dutenak.

  Prozedura

  Tramitazio elektronikoa 

  Ebaluazio arloko beste txosten batzuk

  Prozedura

   Informazio orria

  Aurrez aurreko tramitazioa 

    Tramitazio elektronikoa 

  EAEko jabari publiko hidraulikoan nabigazioa eta flotazioa egikaritzeko erantzukizunpeko adierazpena

  1. Oharra: Espediente baten izapidetzea dagoeneko irekia izatekotan edozein agiri-falta zuzentzeko edo beste agiri berriren bat eransteko egoitza elektronikoko Nire karpeta erabili behar da, eta behar dena irekitako espedientean atxiki. Ez da beharrezkoa beste eskaera bat egitea.
  2. Oharra: Ebazpena, 2021eko urtarrilaren 28koa, Ebroko Konfederazio Hidrografikoarena, nabigazio-araudia aldatzen duena. (abre en nueva ventana)

  Nabarmendu beharreko puntuak (EAEko Ebroko arroan kokatuta dauden urtegi nabigarriak A motako sailkapena dutela jakinda)

  • Ebroko arroko urtegi nabigagarriak honela sailkatzen dira::
   • A motako urtegiak edo kaltetuak: zebra-muskuiluaren edo sailkapen hori eskatzen duen beste espezie exotiko inbaditzaile baten presentzia egiaztatua duten urtegiak (adibidez, sagar barraskiloa)
   • R motako urtegiak edo arriskuan daudenak: zebra-muskuilua egoteko arriskuan dauden urtegiak
   • L motako urtegiak edo urtegi libreak: zebra-muskuilurik gabeko urtegiak.
  • Nabigazioko erantzukizunpeko adierazpenetarako gutxieneko epea, lehiaketa jakinetan izan ezik, urtebetekoa izango da.
  • Ontziak eta ekipoak garbitzeko neurriak kaltetutako urtegietan (A motakoa) edo arriskuan dauden urtegietan (R motakoa) eta Ebro ibaiaren beheko zatian
   • Dagokion ur-masaren inguruan dagoen garbiketa-estaziotik igarotzea eskatuko da, eta, beraz, dagokion garbiketa-tiketa, lau kasu horietan.
   • Adierazitako ur-masan lehen aldiz sartzean
   • Adierazitako ur-masatik irtetean, eskatutako gutxieneko nabigazio-epea igaro ondoren (urtebete) Ebro ibaiaren arroko beste edozein ur-masatan nabigatzea erabaki eta aitortzen denean. Garbiketa-txartel hori nabigazioaren erantzukizunpeko adierazpen berriarekin batera erantsi beharko da.
   • Nabigatu behar den ur-masatik irtetean, Ebroko arroa ez den beste arro hidrografiko batean nabigatzeko, eta adierazitako ur-masan berriro sartzean, beste arro hidrografikotik nabigatzetik itzultzen denean.
   • En el caso de eventos y competiciones deportivas puntuales relacionados con la navegación, se exigirá a todos los participantes la limpieza de sus embarcaciones y equipo, tanto al entrar como al salir de la masa de agua en cuestión.
   • Nabigazioarekin lotutako unean uneko kirol-ekitaldi eta -lehiaketen kasuan, parte-hartzaile guztiei eskatuko zaie beren ontzi eta ekipoak garbitzeko, bai ur-masa horretan sartzean, bai handik irtetean.

  Nabigazioari buruzko erantzukizunpeko adierazpenarekin batera, garbiketa-tiket bat aurkeztea eskatuko da. Tiket hori garbiketa-estazio ofizialetan emango da, eta aurrez nabigatzen zen ur-masatik azken aldiz irtetean ontzia garbitu dela egiaztatzeko balioko du.

  • Ullibarri eta Urrunaga urtegiak ur masa bakartzat hartzen dira nabigaziorako.

  URAren administraziorako hainbat izapidetze ditu  

  Prozedura

     Aurrez aurreko tramitazioa  

  Tramitazio elektronikoa

  Ertzaintzaren eskaerak

  Hizkuntza-normalizazio arloa URAk arlo honetan egiten duen lanari buruzko kontsulta-prozedura hasteko, pertsona edo erakunde interesdunak dagokion inprimakia aurkeztu beharko du.

  Ekonomia-aurrekontuak URAk arlo honetan egiten duen lanari buruzko kontsulta-prozedura hasteko, pertsona edo erakunde interesdunak dagokion inprimakia aurkeztu beharko du.

  Baldintza orokorren arloa URAk arlo honetan egiten duen lanari buruzko kontsulta-prozedura hasteko, pertsona edo erakunde interesdunak dagokion inprimakia aurkeztu beharko du. Kasu horretan, besteak beste, gai hauei buruzko kontsultak egin ahal izango dira: informazio-sistemak, hornidurak, genero-berdintasuna, lan-arriskuen prebentzioa eta beste batzuk.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ondare Erantzukizunagatiko Kalte-Ordainen Erreklamazioa (leiho berri batean irekitzen da)

  Azken aldaketako data: