Joan edukira

  Erakunde hornitzaileak

  Zergadun gisa subjektu pasiboak izango dira pertsona fisiko edo juridikoak eta Zergei buruzko Lege Orokorraren 35.4 artikuluan aipatzen diren erakundeak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan ur kontinentalen sarrerak edo sarrerak egiten badituzte Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzeko edo kontsumitzeko.

  Ondorio horietarako, subjektu pasibo zergaduntzat hartuko da.

  1. Aprobetxamendua ustiatzeko gaikuntza ematen duen administrazio-emakida edo -baimenaren pertsona edo erakunde titularra.
  2. Ura hartzeko instalazioen titularra den pertsona edo entitatea, pro « ura » administrazio-emakida edo -baimenik ez duen aprobetxamendu batetik datorrenean.
  3. Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako banaketa-instalazioen erakunde titularrak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo bildutako ura instalazio horietan erabili edo kontsumitzeko erabiltzen bada.

  Hasierako adierazpena.

  Subjektu pasibo zergadunek hasierako aitorpena aurkeztu beharko diote Uraren Euskal Agentziari. Aitorpen horretan informazio zehatza jaso beharko da hartuneen egoerari buruz eta hartutako edo sartutako ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologatuei buruz, bai eta uraren kanona aplikatzeko beharrezkoak diren datu eta elementuei buruz ere.

  Autolikidazioak 

  Subjektu pasibo zergadunak behartuta daude uraren kanona autolikidatzera, bai eta Uraren Euskal Agentziari dagozkion informazio-ereduak aurkeztera ere, honako epe hauetan:

  • Zergadun subjektu pasiboek urte bakoitzeko urtarrilean aurkeztu beharko diote Uraren Euskal Agentziari aurreko urtean hartutako edo barneratutako uraren bolumenari dagokion autolikidazioa (F.A.-0013 eredua).

  Hornitutako bolumenen informazio-eredua (F.A.-0014 eredua)

  Erabiltzaileei ur-hornidurak egiten dizkieten subjektu pasibo zergadunek, urte bakoitzeko lehen bi hilabeteetan, aurreko urtean hartutako edo barneratutako uraren bolumen osoa identifikatuko dute, bai eta erabilera mota bakoitzean erabilitako edo kontsumitutako uraren bolumena ere (ihesak, galerak eta kontrolik gabekoak, etxe- eta egoitza-erabilerak, nekazaritza eta abeltzaintzako erabilerak, industria- eta merkataritza-erabilerak, udal-erabilerak), eta uraren bolumen salbuetsia, hobarindua eta ura.
  Erabiltzaileei ur-hornidurak egiten dizkieten erakundeek, baina uraren kanonaren zergadun subjektu pasiboak ez direnek, epe berean aurkeztu beharko diote Uraren Euskal Agentziari altan emandako ur-bolumenei buruzko informazio-eredua eta aurreko urtean erabilera mota bakoitzean emandako bolumenak (F.A-0014 eredua).

  Fakturazioa

  Erabiltzaileei ur-hornidurak egiten dizkieten subjektu pasibo zergadunek informazioa eman beharko dute erabiltzaile horiei ematen dieten fakturan uraren kanonak duen eraginari buruz. Horretarako, gaztelaniazko eta euskarazko esaldi hauek sartu beharko dituzte fakturan, leku nabarmen eta irakurgarrian:

  Esta factura incluye el coste asumido por la entidad suministradora por el canon del agua de la Agencia Vasca del Agua-URA, por la afección al medio que su utilización pudiera producir.

  Faktura honetan sartuta dago Uraren Euskal Agentziaren kanona dela-eta erakunde horrek bere gain hartu duen kostua, uraren erabilerak ingurunean izan dudan eraginagatik