Joan edukira

  Hobariak eta salbuespenak

  URAREN KANONARI LOTUTA EZ DAUDEN SUBJEKTUAK

  • Ur hauek ez dira uraren kanonaren mende egongo:
   • Itsasoko urak.
   • Euri-urak edo isurketa-urak.
   • Ura industria-erabileretan edo beste erabilera batzuetan berrerabiltzea.

  SALBUESPENAK

  • Uraren kanona ordaintzetik salbuetsita daude:
   • Energia lortzeko edo indar eragilea erabiltzeko kontsumorik gabe erabiltzea.
   • Ingurunera itzultzen den ur kenduaren bolumena, kendu beharreko puntutik hurbil, errespetatu beharreko emari ekologikoaren zati gisa.
   • Urtean 200 metro kubikotik beherako bolumena duten hartuneak eta sarrerak.

  HOBARIAK

  • Zerga-oinarriaren % 90eko hobaria emango da nekazaritza eta abeltzaintzako erabilerarako ura hartzeko edo sartzeko, baldin eta subjektu pasiboa Nekazaritza Ustiategien Erregistroan inskribatutako nekazaritza-ustiategi baten titularra bada edo nekazaritza-ustiategiaren txartela badu.
  • Hobari hori aplikatzeko, pertsona edo erakunde zergadunek eskabidea aurkeztu beharko diote Uraren Euskal Agentziari, ezartzen den ereduaren arabera, Nekazaritza Ustiategien Erregistroan inskribatutako nekazaritza-ustiategi baten titulartasuna egiaztatzen duten agiriekin edo nekazaritza-ustiategiaren txartelarekin batera.
  • Hobari hori aplikatzeko, beharrezkoa izango da ur-azaleratzearen edo aprobetxamenduaren Administrazioaren baimena edo emakida izatea, eta baimen edo emakida horretan abeltzaintza- edo ureztatze-erabilera agertzea uraren xede gisa.
  • Hala badagokio, gainera, salbuespen edo hobari horri dagokion ur-bolumena bereizita kuantifikatzea posible izan beharko da, ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologatu indibidualizatuen bidez. Sistema honen bidez salbuetsitako edo hobaritutako uraren bolumena zehazterik ez badago, administrazioaren baimenean edo emakidan uraren erabilera bakoitzerako adierazten diren ehunekoetatik abiatuta zehaztuko da edo, bestela, posible bada, baimenean edo emakidan adierazitako uraren erabileretatik abiatuz gero, kopuru bera hartuko da kontuan.